Stowarzyszenie Szczęśliwy Dom - Aktualności

Projekty profilaktyczno-edukacyjne dla dzieci i dorosłych

Świetlica Socjoterapeutyczna im. Św. Dominika Savio


Świetlica socjoterapeutyczna im. Św. Dominika Savio rozpoczęła działalność z dniem 05.09.2011 r. jako specjalistyczna placówka wsparcia dziennego przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Rzeszowie. Programem świetlicy objęto dzieci z klas II-VI.

Do świetlicy zakwalifikowano 24 uczniów po wcześniejszych konsultacjach z Dyrektorem i pedagogiem szkoły. Zajęcia odbywały się cztery razy w tygodniu (poniedziałek, wtorek, środa, czwartek) w godzinach 14.30-17.30. Celem działalności świetlicy było przede wszystkim: objęcie specjalistyczną pomocą dzieci z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej oraz zapobieganie zachowaniom ryzykownym poprzez organizację czasu wolnego i działania alternatywne prowadzone w świetlicy. Zajęcia prowadzili wykwalifikowani pracownicy, w tym psycholog, socjoterapeuta, pracownik socjalny, pedagog.

Zajęcia specjalistyczne, tj. socjoterapeutyczne i psychologiczne oraz indywidualne konsultacje miały na celu zdiagnozowanie obszarów trudności i zaburzeń dzieci w relacji do samego siebie i ze światem, przejawiających się w różnych obszarach oraz opracowanie programu korekcyjnego pracy grupowej i indywidualnej, którego celem jest kompensowanie i korygowanie zdiagnozowanych trudności. Poprzez udział w zajęciach specjalistycznych wychowankowie mieli możliwość uczenia się i zdobywania wiedzy o sobie samych i o innych ludziach. Autorefleksja i świadomość swoich ograniczeń prowokowała wychowanków do działania i doprowadziła do zmiany w zachowaniu. Dzieci uświadamiały sobie (i w pewnym stopniu akceptowały) swoje słabe i mocne strony.

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze miały na celu udzielanie pomocy w odrabianiu lekcji, co skut-kowało przezwyciężaniem braków i niepowodzeń szkolnych oraz osiąganiem wyższych wyników w nauce.

Zajęcia edukacyjne i artystyczne miały na celu rozwijanie indywidualnych zainteresowań wycho-wanków, zwiększenie energii i aktywności zarówno indywidualnej, jak i grupowej, podniesienie nastroju, wyrobienie zmysłu spostrzegawczości, dotyku, koncentracji, refleksu. Wiele zabaw miało również na celu rozwój twórczego myślenia, spontaniczności, pomysłowości. Wychowankowie bardzo chętnie angażowali się w różnego rodzaju gry planszowe, w trakcie, których rozwijali swoją wiedzę, ćwiczyli logiczne myślenie, spryt, rozwijali kreatywność, a także przejawiali zdrową rywalizację, ucząc się radzenia sobie zarówno z wygraną, jak i porażką.

Nieodzownym elementem była współpraca z rodzicami wychowanków w formie indywidualnych konsultacji, w ramach których prowadzona była pedagogizacja. Wychowawcy na bieżąco wymieniali się informacjami nt. trudności i postępów wychowanków, raz w semestrze sporządzana była okresowa ocena wychowanka. W trakcie zajęć dzieci otrzymywały poczęstunek w formie herbaty i słodyczy/drożdżówki oraz paczki mikołajkowe. Podczas funkcjonowania Świetlicy udało się zrealizować następujące inicjatywy:
I. Wyjścia kulturotwórcze:
Wyjazd na seans filmowy Heca w zoo, wycieczka całodniowa na trasie: Prządki – Odrzykoń – Iwonicz Zdrój – Muzeum M. Konopnickiej w Żarnowcu, wyjazd do kina na spektakl Feliks, Net, Nika i teoretycznie możliwa katastrofa, wyjazd do teatru na spektakl Sklep z zabawkami.
II. Imprezy okolicznościowe:
Andrzejki, Mikołajki, spotkanie opłatkowe dla wychowanków i ich rodzin, spotkanie z piłkarzami Klubu Sportowego Resovia.
III. Letnie półkolonie:
W ramach półkolonii prowadzone były warsztaty psychoprofilaktyczne, socjoterapeutyczne, zajęcia arty-styczne i literackie oraz wyjazdy m.in. do kina, do stadniny koni w Zabajce, Radia Rzeszów, wyjścia na basen i inne atrakcje.


Zajęcia świetlicowe odbywały się w nieodpłatnie użyczonej przez Szkołę Podstawową Nr 8 sali lek-cyjnej, która utrzymywana była z projektów dotacyjnych (źródła dofinansowania: Wojewoda Podkarpacki, ROPS, MOPS) i darowizn od firm oraz osób fizycznych.

W trakcie działalności świetlicy odbyła się kontrola z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, której wynikiem była pozytywna opinia.

W czerwcu 2014r. działalność świetlicy została zawieszona z powodu braku dotacji konkursowych, z których głównie się utrzymywała.


Składamy podziękowania uczestnikom zajęć świetlicowych, dzieciom, dyrekcji i nauczycielom ze Szkoły Pod-stawowej Nr 8, rodzicom, wolontariuszom, sponsorom (Hamilton Sundstrand Poland Sp. z o.o., Ideal Stones, Greinplast), członkom Stowarzyszenie i wszystkim, którzy wspierali działalność naszej świetlicy.

Za organizatorów
Wiceprezes Zarządu – Łucja ŁykoOsoby zainteresowane jakąkolwiek formą pomocy w celu kontynuowania pracy świetlicy, prosimy o kontakt z Zarządem Stowarzyszenia.


powrót

Copyright by szczesliwydom.eu Wszystkie prawa zastrzeżone.